Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Kolnie

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego, 18-500 Kolno.

2. W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie wyznaczony został inspektor ochrony danych Monika Noniewicz, kontakt:iod.kpp@kolno.bk.policja.gov.pl , tel. kontaktowy: 47 7182260.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych) jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przez przetwarzanie jego danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi.

 

Powrót na górę strony