Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-10

Strona internetowa www.kolno.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 rok poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu wirtualny spacer oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.kolno.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,30 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Ewa Zabłocka, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do starszego sierżanta Ewy Zabłockiej, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Ewa Zabłocka, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Ewa Zabłocka, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie starszym sierżantem Ewą Zabłocką, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
ulica Wojska Polskiego 29
18-500 Kolno

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 29. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną nad wejściem głównym. Przed komendą, po jego lewej stronie znajduje się tablica pionowa, na której z obu stron jest umieszczony napis Policja Komenda Powiatowa Policji w Kolnie. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą Wojska Polskiego. 

Wjazd do Komendy Powiatowej Policji w Kolnie możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Przy schodach, po lewej ich stronie znajduje się pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie na ścianie budynku, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie dyżurki, po lewej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na wprost od wejścia głównego. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolnie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w dziale Język migowy.

 

Posterunek Policji w Stawiskach
ulica Polowa 21
18-520 Stawiski

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicami informacyjnymi Komenda Powiatowa Policji w Kolnie Posterunek Policji w Stawiskach. Jedna z nich znajduje się od ulicy Polowej, a druga przy wejściu do budynku.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu +48 477182212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Po lewej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których nie ma poręczy ani pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym, po prawej stronie. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie starszym sierżantem Ewą Zabłocką, numer telefonu: +48 477182223, e-mail: ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony