Zakres działania

Zakres działania

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu kolneńskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji swoich zadań.

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kolnie oraz Posterunku Policji w Stawiskach i koordynuje funkcjonowanie tych jednostek Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie to jednostka nadrzędna wobec Posterunku Policji w Stawiskach.

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie m.in.:

  • wykonuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
  •  wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok,
  • prowadzi działalność w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych,
  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych powiatów i województw oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie prowadzona jest strona internetowa KPP w Kolnie, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Kolnie.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kolnie znajduje się na ul. Wojska Polskiego 29.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

 

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony