Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa http:/kolno.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://kolno.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,30 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Lokalnym koordynatorem ds. dostępności cyfrowej KPP w Kolnie jest sierż. Ewa Zabłocka, ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 7182 223. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu można składać na adres email: kpp@kolno.bk.policja.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu  47 7182 211.

Żądania zapewnienia dostępności należy kierować do sierż. Ewy Zabłockiej, ewa.zablocka@kolno.bk.policja.gov.pl.  lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu 47 7182 233.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,
ul. Wojska polskiego 29,
18-500 Kolno.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 29. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej  stronie znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku.

W holu głównym po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, po lewej stronie znajduje się Punkt Recepcyjny. W Punkcie Recepcyjnym w godzinach urzędowania odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po godzinach urzędowania funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania są odpowiedzialni między innymi za obsługę interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych częściach obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się na wprost wejścia w holu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po lewej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolnie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille´a. Po lewej stronie przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tabliczka informacyjna „Dzwonek przywoławczy” w alfabecie Braille´a. 

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kolno.kpp.policja.gov.pl/059/jezyk-migowy/23434,Komunikacja-z-osobami-gluchoniemymi.html

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren terenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Powrót na górę strony